Ponowienie złożenie pozwu rozwodowego to niezmiernie rzadka sytuacja, niemniej jednak zdarza się, że gdy sąd nie zgodzi się na rozwód, pozew jest składany ponownie. Wyrok rozwodowy może być podważony tylko w wyjątkowych sytuacjach, które zdarzają się niezwykle rzadko. Podważenie wyroku rozwodowego odbywa się w trybie wznowienia postępowania, które jest dopuszczalne w pewnych sytuacjach:

  • gdy wyrok zapadł w oparciu o podrobiony dokument
  • dokument stanowiący podstawę do rozwodu został przerobiony
  • po zakończeniu postępowania zostały ujawnione fakty lub dowody, z których strona nie mogła skorzystać, a istniały w toku sprawy rozwodowej
  • naruszenie przepisów prawa, wskutek czego strona nie miała możliwości obrony swych praw

Z ponownym pozwem rozwodowym lub pozwem o separację może wystąpić każdy z małżonków gdy pojawią się okoliczności mogące zmienić wynik sprawy. Taka sytuacja może nastąpić, jeśli np. sąd odmówił rozwodu ze względu na dobro małoletnich dzieci, a ponowny pozew rozwodowy zostanie wniesiony po uzyskaniu przez te dzieci pełnoletności. Podobnie będzie jeśli wcześniej sąd oddalił pozew rozwodowy ze względu na brak zgody na rozwód ze strony niewinnego małżonka, a po jakimś czasie małżonek ten zgadza się na rozwiązanie małżeństwa. Podobnie jeśli w wyniku innego związku jednego z małżonków urodzi się dziecko.